Algemene voorwaarden

MeerWijs, coaching voor kinderen en jongeren, is opgericht door K. de Vries gevestigd te Rolde (praktijkadres in Loon) en ingeschreven onder nummer 61429732 bij de Kamer van Koophandel.

Voor de betaling ontvangt één keer per maand een factuur per email.

De ouder/verzorger van het kind of de cliënt verplicht zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum zelf bij te schrijven op de rekening van MeerWijs.

Het is aan te bevelen dat u op de hoogte bent van de kosten, na te lezen onder de link “Tarieven” op de website. Kort overleg, telefonisch of per email van maximaal 15 minuten, is bij de begeleiding inbegrepen.

Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd. De afspraken voor kinderen, jongeren, oudergesprekken duren maximaal 60 minuten.

Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, stuurt MeerWijs een betalingsherinnering. Indien ouders/verzorgers van het kind of de cliënt niet binnen 14 dagen na datum van betalingsherinnering aan de verplichtingen voldoen, dan is MeerWijs gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten, 5 euro exclusief btw per nota, in rekening te brengen. Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag nog niet is bijgeschreven op de rekening van MeerWijs volgens de aangegeven datum is MeerWijs genoodzaakt de vorderingen uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen conform de wet volledig voor uw rekening.

Bij betalingsachterstand is MeerWijs gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de ouders/verzorgers van het kind of de cliënt aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan.

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd hoeft de voor u gereserveerde tijd niet in rekening te worden gebracht. Bij afzeggen binnen 24 uur bedragen de kosten 65 euro inclusief btw.

Voor lichamelijke en psychische klachten, raadt MeerWijs  u aan eerst contact op te nemen met uw huisarts. Het advies van MeerWijs kindercoaching is resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. MeerWijs sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door MeerWijs, tenzij sprake is van aantoonbaar opzet of grove schuld aan de zijde van MeerWijs.

MeerWijs is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De ondertekenende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. MeerWijs kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Op verzoek van de ouders/verzorgers van het kind bezoekt MeerWijs kindercoachin school of, indien van toepassing, een andere instantie voor observatie.

Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder/verzorger.

De ouder/verzorger dient tijdens het kinderconsult telefonisch bereikbaar te zijn.

Na een kinderconsult is er desgevraagd kort de gelegenheid voor de ouders om te zien wat uw kind heeft gedaan of gemaakt. Na een aantal sessies volgt de evaluatie met de ouders.